کد خبر:2427
پ
۱۳۹۸۰۶۳۱۰۰۰۴۱۰_Test_PhotoN

اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه شیراز و زرقان + کد نامزدها

اسامی و مشخصات نامزدهای مجلس شورای اسلامی (یازدهم) حوزه انتخابیه شهرستان شیراز و شهرستان زرقان

اسامی و مشخصات نامزدهای مجلس شورای اسلامی (یازدهم) حوزه انتخابیه شیراز و زرقان

۱ – آقای محمدمهدی ابراهیمی فرزند اکبر کد نامزد ۱۱۲۴
۲ – آقای سیدمحمد احمدی فرزند سید جلال کد نامزد ۱۱۲۷
۳ – آقای هادی آذرنوش فرزند خرم کد نامزد ۱۱۴۲
۴ – آقای حسن آرام تن یار فرزند حسین کد نامزد ۱۱۴۶
۵ – خانم زهره استخر فرزند فرود کد نامزد ۱۱۵۴
۶ – آقای اکبر اسدی زاده بیدک فرزند سید علی کد نامزد ۱۱۵۹
۷ – آقای غلامحسن اسکندری فرزند حسین کد نامزد ۱۱۶۱
۸ – خانم اعظم آسیابانی فرزند اصغر کد نامزد ۱۱۶۷
۹ – آقای عباس آف فرزند جمشید کد نامزد ۱۱۷۱
۱۰ – آقای محمدرضا اکبری فرزند غریب کد نامزد ۱۱۷۹
۱۱ – آقای ابوالفضل انصاری فرزند غلام حسن کد نامزد ۱۱۸۶
۱۲ – آقای مهدی ایرانپوریان فرزند اله قلی مشهور به مهدی کد نامزد ۱۱۹۴
۱۳ – آقای حسین ایران نژادپاریزی فرزند حسن کد نامزد ۱۱۹۵
۱۴ – آقای حامد بادپا فرزند ناصر کد نامزد ۱۱۹۸
۱۵ – آقای رسول برزگر فرزند روح اله کد نامزد ۱۲۱۴
۱۶ – آقای سیدصاحب برزین فرزند سیدسامر کد نامزد ۱۲۱۵
۱۷ – آقای علی برق پیما فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۱۶
۱۸ – آقای محمود بناوی فرزند فریبرز کد نامزد ۱۲۱۹
۱۹ – آقای احد بهجت حقیقی فرزند عباس مشهور به بهجت کد نامزد ۱۲۲۱
۲۰ – آقای حسین پارسائی فرزند جانعلی کد نامزد ۱۲۲۸
۲۱ – آقای سیروس پاک فطرت فرزند خوبیار مشهور به حاج سیروس کد نامزد ۱۲۲۹
۲۲ – آقای علیرضا پاک فطرت فرزند علی کرم مشهور به شهردار سابق شیراز کد نامزد ۱۲۴۱
۲۳ – آقای علی پولادی وندا فرزند یداله مشهور به فولادی وندا کد نامزد ۱۲۴۵
۲۴ – آقای محمدمهدی پورعلی فرد فرزند ابواقاسم کد نامزد ۱۲۴۶
۲۵ – خانم بیتا تورانی گلوسالاری فرزند بهجت اله کد نامزد ۱۲۵۲
۲۶ – آقای صدرالله جعفری فرزند بهزاد کد نامزد ۱۲۵۸
۲۷ – آقای حمید جمالی کلاه سیاه فرزند زلفعلی کد نامزد ۱۲۶۱
۲۸ – آقای یاسر جوانمرد فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۵
۲۹ – آقای یحیی جوکار فرزند کاکابیگ مشهور به یحیی کد نامزد ۱۲۶۶
۳۰ – آقای محمدرضا چراغی فرزند عزیز کد نامزد ۱۲۶۸
۳۱ – خانم مژگان حاجی زمانی فرزند قاسم مشهور به نیکتا کد نامزد ۱۲۷۱
۳۲ – خانم زهرا حسینی فرزند احد کد نامزد ۱۲۷۷
۳۳ – آقای سیدابراهیم حسینی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۷۸
۳۴ – آقای سیداسماعیل حسینی فرزند سید فتح اله کد نامزد ۱۲۷۹
۳۵ – آقای سیدنجیم علی حسینی فرزند سید محمد کد نامزد ۱۲۸۱
۳۶ – آقای هیبت اله حسینی فرزند یدالله کد نامزد ۱۲۸۲
۳۷ – آقای سیدمحمدرضا حسینی احمدی فرزند سید محمد حسن کد نامزد ۱۲۸۴
۳۸ – خانم زینب حسینی سربسی فرزند یحیی کد نامزد ۱۲۸۷
۳۹ – آقای رضا حقانی نیا فرزند باران مشهور به مراد کد نامزد ۱۲۸۸
۴۰ – آقای مجتبی حقیقی فرد فرزند محمد علی مشهور به فرشید کد نامزد ۱۲۹۲
۴۱ – آقای بابک حیدری فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۹۶
۴۲ – آقای مجتبی حیدری فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۷
۴۳ – آقای روح اله خالقی سروستانی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۱۵
۴۴ – آقای غلامرضا خداشناس فرزند الیاس کد نامزد ۱۴۱۸
۴۵ – آقای احسان اله خرمی فرزند حیدر کد نامزد ۱۴۲۲
۴۶ – آقای سجاد خسروانیان فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۲۵
۴۷ – آقای غلامرضا خوش رضا فرزند اصغر مشهور به سورنا کد نامزد ۱۴۲۷
۴۸ – آقای صادق دانش دوست فرزند جلال کد نامزد ۱۴۴۱
۴۹ – آقای امیر دهقان فرزند محمد علی کد نامزد ۱۴۴۸
۵۰ – آقای مهدی دهقان فرزند امان اله کد نامزد ۱۴۴۹
۵۱ – آقای علی دهقان فارسی فرزند خانعلی کد نامزد ۱۴۵۱
۵۲ – خانم طیبه دهقانی فرزند محمد مشهور به طیبه کد نامزد ۱۴۵۲
۵۳ – آقای محمود دهقانی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۵۶
۵۴ – آقای جمال الدین ذاکرین فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۴۵۷
۵۵ – آقای عبدالرضا رحیمی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۴۶۵
۵۶ – آقای هومان رحیمی دیزکانی فرزند اویس کد نامزد ۱۴۶۷
۵۷ – آقای حامد رحیمی کوهنجانی فرزند زلفعلی مشهور به حامد کد نامزد ۱۴۶۸
۵۸ – آقای سیدآیت اله رزمجو فرزند سید محمد کد نامزد ۱۴۶۹
۵۹ – آقای حسین رستمی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۷۱
۶۰ – آقای عبدالکریم رستمی فرزند مهراب کد نامزد ۱۴۷۲
۶۱ – آقای علی رضا رمضانی فرزند شاه رضا کد نامزد ۱۴۷۷
۶۲ – آقای احمد روزی طلب فرزند محمود کد نامزد ۱۴۸۶
۶۳ – آقای عبدالحمید روزی طلب فرزند محمد جواد کد نامزد ۱۴۸۷
۶۴ – آقای عبدالرسول زارع فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۴۹۱
۶۵ – آقای حسین زارع کاربری فرزند راه علی کد نامزد ۱۴۹۶
۶۶ – آقای مهراب زارعی کردشولی فرزند ولی مشهور به مهراب کد نامزد ۱۵۱۲
۶۷ – آقای مهدی سامی وند فرزند کورش کد نامزد ۱۵۲۲
۶۸ – خانم فروغ سروی غیاث آبادی فرزند ستیار کد نامزد ۱۵۲۸
۶۹ – آقای غلامحسین شاهی سوندی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۴۴
۷۰ – آقای روح اله شجاعیان فرزند علی کد نامزد ۱۵۴۶
۷۱ – آقای احسان شجاعی فر فرزند حسن کد نامزد ۱۵۴۷
۷۲ – خانم مهین شمسائی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۵۲
۷۳ – آقای حمید شهریاری فرزند نگهدار کد نامزد ۱۵۵۸
۷۴ – آقای رضا شیری غجه بیگلو فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶۴
۷۵ – آقای رسول شیوخی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۶۵
۷۶ – آقای جواد صالحی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۶۷
۷۷ – خانم سیمین صادقی نقدعلی فرزند امام داد مشهور به سیمین کد نامزد ۱۵۷۴
۷۸ – آقای فیروز صفرزاده فرزند عوضعلی کد نامزد ۱۵۷۶
۷۹ – آقای معصومعلی صفی قلی فرزند معصومعلی مشهور به علی کد نامزد ۱۵۷۷
۸۰ – خانم منصوره طاهری فرزند پرویز کد نامزد ۱۵۸۶
۸۱ – آقای غلامعباس عالیشوندی فرزند هدایت اله کد نامزد ۱۵۹۵
۸۲ – آقای سیدمجتبی عباسی فرزند سید عباس کد نامزد ۱۵۹۶
۸۳ – آقای ابراهیم عزیزی فرزند رضا کد نامزد ۱۵۹۹
۸۴ – آقای سعید فتحی سارانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۲۷
۸۵ – خانم نرگس فرج الهی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۶۴۱
۸۶ – آقای فرشید فریدونی فرزند شهنواز کد نامزد ۱۶۴۷
۸۷ – آقای جعفر قادری فرزند حیدر مشهور به دکتر قادری کد نامزد ۱۶۴۸
۸۸ – آقای محسن قاسمی فرزند محمود کد نامزد ۱۶۵۵
۸۹ – آقای محمدحسن قانع فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۶۵۶
۹۰ – آقای مسلم قزل بیگلو فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۶۵۹
۹۱ – آقای عبدالرضا قهرمانی فرزند عبداله کد نامزد ۱۶۶۲
۹۲ – آقای محمد کاظمی فرزند سخاوت الدین کد نامزد ۱۶۶۸
۹۳ – آقای حمیدرضا کاظمی کنارسری فرزند یحیی کد نامزد ۱۶۶۹
۹۴ – آقای خلیل کامرانی فرزند حاجی کد نامزد ۱۶۷۱
۹۵ – خانم معصومه کرانی شیراز فرزند امیر کد نامزد ۱۶۷۶
۹۶ – خانم ساجده کرمی فرزند اسداله کد نامزد ۱۶۷۹
۹۷ – خانم مریم کرونی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۱
۹۸ – خانم نازپری کریمی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۶۸۲
۹۹ – آقای محمدحسین کریمیان قطب آبادی فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۶۸۴
۱۰۰ – آقای مهدی کشاورزی فرزند الخاص کد نامزد ۱۶۸۶
۱۰۱ – آقای بابک گل کار فرزند عزیز کد نامزد ۱۶۹۲
۱۰۲ – آقای غلامحسین گلکاری فرزند خلیل کد نامزد ۱۶۹۴
۱۰۳ – آقای زکریا کیانی نژاد فرزند یداله مشهور به زکریا کد نامزد ۱۶۹۷
۱۰۴ – آقای امین محمدی فرزند حمزه کد نامزد ۱۷۱۴
۱۰۵ – آقای محمدرضا محمدی کشکولی فرزند حسین پاشا مشهور به کشکولی کد نامزد ۱۷۱۹
۱۰۶ – خانم لیلا محمودآبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۲۲
۱۰۷ – آقای محمد مرتضائی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۷۲۴
۱۰۸ – آقای سیدمحسن مرتضوی فرزند سید حسین کد نامزد ۱۷۲۵
۱۰۹ – خانم سهیلا مسافر فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۷
۱۱۰ – آقای مصطفی معتمدی فر فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۲۸
۱۱۱ – آقای محمد معزی فرزند جلال کد نامزد ۱۷۲۹
۱۱۲ – آقای احمد مغانی رحیمی فرزند کاوس کد نامزد ۱۷۴۲
۱۱۳ – آقای بهنام مغانی رحیمی فرزند علی یار کد نامزد ۱۷۴۴
۱۱۴ – آقای فرجام منصوری فرزند منصور کد نامزد ۱۷۴۷
۱۱۵ – آقای محمد موسوی هندری فرزند عباس مشهور به مرتضی کد نامزد ۱۷۵۶
۱۱۶ – آقای صمد مومن بالله فرزند هادی مشهور به دکتر مومن کد نامزد ۱۷۵۷
۱۱۷ – آقای سیامک نادری فرزند صمد مشهور به سیامک کد نامزد ۱۷۶۴
۱۱۸ – آقای روح اله نجابت فرزند محمود کد نامزد ۱۷۶۸
۱۱۹ – خانم زهرا نجفی فرزند اله قلی کد نامزد ۱۷۷۴
۱۲۰ – آقای مجتبی نمازی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۷۸۴
۱۲۱ – آقای سیدعباداله هاشمی فرزند سیدمحمد مشهور به هاشمی کد نامزد ۱۷۸۸
۱۲۲ – آقای شهرام یوسفی فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۷۹۹
۱۲۳ – آقای محمدقاسم مکارم فرزند اکبر مشهور به مکارم شیرازی کد نامزد ۱۸۱۲

برترین نشر
دیدگاه کاربران 2 دیدگاه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید